SA Konstruktion och Bygg AB och SA Plåt AB har lång erfarenhet, och kunskap inom branschen. Vi har långvariga kundrelationer, duktiga medarbetare samt ett stort nätverk av bra underleverantörer.   Detta tillsammans gör att vi har kunnat utveckla företagen och idag blivit en stark aktör på  marknaden i Borås och Göteborg.

Denna position skall vi behålla och utveckla genom följande punkter:

  • Vi skall vara ett företag som alltid levererar i tid med en hög kvalité, till ett attraktivt pris.
  • Vi skall säkerställa en hög kvalité genom egenkontroller som sträcker sig ner till detaljnivå.
  • Vi skall ha uppföljningsmöten i projekten samt genomföra kundundersökningar. Därefter skall vi genomföra anpassade utbildningar för att ständigt utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.
  • Vi skall arbeta med realistiska och anpassade tidplaner där varje yrkesgrupp har tid att utföra sitt hantverk.
  • Vi skall ha en välordnad struktur i våra projekt för att ha spårbarhet i material, leverantörer och arbetsmoment. Prova och överväga alternativ vid inköp, för att förorsaka så liten miljöpålastning som möjligt med bibehållen kvalité.
  • Vi skall ha en nollvision gällande anmärkningar på slutbesiktningar.
  • Vi skall alltid ha en välutbildad och motiverad personal som sätter stolthet i sitt arbete.
  • Vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss och vi ska skydda miljön genom att minimera onödiga transporter och kemikalier samt sortera det avfall som uppkommer.

Med denna policy lägger vi grunden för vårt långsiktiga kvalitets- och miljöarbete. Genom att analysera resultatet av egenkontroller, besiktningsprotokoll och kundundersökningar kan vi utbilda och vidareutveckla företaget för att uppnå våra högt ställda kvalitetsmål.